Kategorija: Dijagnostika

Šta je DTC, check engine, engine fault…?Šta je DTC, check engine, engine fault…?

DTC (Diagnostic Trouble Code) je privremeni zapis u memoriji motornog računara(u ovoj temi bavićemo se samo motornim računarom) – ECU(Engine control unit) koji služi tome da dijagnostičar očitavanjem tog koda može da zaključi do kakavog problema u radu motora je došlo. Često se koriste nazivi kao Fault code, Engine fault,